Mağazalar

Kargo Ücretsiz!

JeansLab

YENİ GELENLER

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA BİLDİRİMİMİZ

 

 

Özlenir Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Firma” veya “Firmamız”) olarak, siz müşterilerimizle kurduğumuz ilişkilerimiz esnasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve tam bir gizlilikle muhafazasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Firmamız tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve tüm bu işlemleri yapmamızın hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı işbu Aydınlatma Bildirimi kapsamında aşağıda bilginize sunuyoruz.


Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, siz müşterilerimizi ayırt edici ve belirlenebilir kılan her türlü kişisel bilginizi ifade etmektedir.

Firmamız genel çerçevede; gerçek kişi müşterinin kişisel verilerini, tüzel kişi (kurumsal) müşteri, tedarikçi, bayi ve her türlü hizmet sunucu ile ifa yardımcılarının ortak, yönetici ve çalışanlarına ait kişisel verileri, çalışan verilerini, potansiyel müşteri ve çalışan adayı verilerini, çalışanlarının özel nitelikli kişisel verilerini, hesap bilgisi ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileri, tüketici şikayet verilerini, çerezler vasıtası ile IP adresleri ve log hareketlerini işlemektedir.    

Bu bağlamda müşteri, tüketici ve tedarikçi ile iş ortaklarımızın gerçek kişilerine ait aşağıdaki bilgiler (bunlar ile sınırlı olmamak üzere) Firmamız tarafından işlenmektedir:

•Ad-Soyad,

•TC kimlik numarası,

•Kimlik bilgisi,

•Adres bilgisi,

•E-posta adresi bilgisi,

•Telefon numarası,

•Cinsiyet.

 

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz?

Firmamız, kişisel verilerinizi:

1-Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu kapsamlarında sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilmek,

2-Vergi Usul Kanunu gereği aldığınız mala / hizmete ilişkin fatura düzenleyebilmek,

3-Firmamızdan talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek, bu kapsamda özellikle satın aldığınız ürünleri size ulaştırabilmek;

4-Sipariş ettiğiniz ürünlerimiz ile ilgili şikayet, iade, değişim ve sair taleplerinizle ilgili olarak sizlerle iletişim kurabilmek ve müşteri hizmetlerimizi etkin biçimde sağlayabilmek; 

5-Sizlere sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini artırabilmek;

6-Çeşitli kampanyalar oluşturabilmek ve yasal çerçevede elektronik ileti kullanarak reklam ve promosyonlar hakkında sizi bilgilendirebilmek;

7-Tercihlerinize özgülenmiş kampanyalarımız hakkında sizlere bilgi verebilmek;

8-Ticari faaliyetlerimizin geliştirilmesi için çeşitli istatistiki verileri çıkarabilmek;

9-Yasal ve/veya idari yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;

10-Talep ettiğiniz ve hak kazandığınız hallerde sadakat kart üyeliğinizi (JEANSLAB CARD, DIESEL CARD) tesis ve buna bağlı üyelik işlemlerinizi takip edebilmek;

11-Tedarikçi ve iş ortaklarımız ile sözleşme ilişkisi kurarken ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifasında gerekli kontrol ve denetimleri yapabilmek, yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla toplar, işler ve muhafaza eder. Kişisel verileriniz, işlenme amaçları için gerekli olan süre ve her hâlükârda ilgili mevzuatta belirtilen kanuni süreler boyunca ve de yalnızca bu amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenir ve muhafaza edilir.

Müşteri, tüketici ve tedarikçilerimiz ile iş ortaklarımızın gerçek kişilerine ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlarla Mağazalar Koordinatörlüğü, Mali İşler / Muhasebe, Bilgi Teknolojileri, Ürün Birimi ve Pazarlama Birimlerimiz tarafından işlenir.


Kişisel Verilerinizi Firmamızın Dışında Kimlerle ve Neden Paylaşırız?

Firmamız, kişisel verilerinizi Kanun’da ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve bu mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak Firmamız harici üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizi, talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek; satın aldığınız ürünlerimiz ile ilgili şikayet, iade, değişim ve sair taleplerinizle ilgili olarak sizlerle iletişim kurabilmek ve müşteri hizmetlerimizi etkin biçimde sağlayabilmek; web sitemiz üzerinden alış veriş yapmanıza imkan verebilmek ve web sitemizin etkin faaliyetini temin etmek; vergisel ve hukuki yükümlülüklerimiz başta olmak üzere ticari faaliyetlerimizi yerine getirebilmek ve Firmamızın ticaret, pazarlama ve reklam faaliyetlerini geliştirebilmek amacıyla, Türkiye’de yerleşik kişilere ve/veya kurumlara, ifa yardımcıları, grup şirketleri ve ticari ilişki içinde bulunduğu üçüncü kişilere aktarıyor, sınıflandırıyor ve işliyoruz. Kişisel verilerinizi bu surette üçüncü kişilere aktarmadan önce de, ilgili kişilerden gerekli gizlilik ve gerekli güvenlik tedbirlerini işlettiklerine dair güvenceleri, beyanları ve taahhütleri alıyor, gereken hallerde öncesinde açık rızanızı soruyoruz.

Bununla birlikte, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, ilgili resmi ve idari kurumlara ya da yargı mercilerine kişisel verilerinizi aktarmamız gerekebilecektir.


Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz? Hukuki Sebeplerimiz Neler?

Firmamız:

1-Mağazalarımızdan, web sitemizden ve bayilerimizden gerçekleştirdiğiniz alışverişleriniz esnasında paylaştığınız fatura ve teslimat bilgileriniz,

2-Mağazalarımızda doldurduğunuz sadakat programı (JEANSLAB CARD, DIESEL CARD) üyelik formlarında yer alan diğer bilgileriniz, 

3-Özlenir Giyim San. Ve Tic. A.Ş. İstiklal Cad. No:77 Beyoğlu adresine ulaşan talepleriniz ve/veya şikayetleriniz,

4-jeanslab@jeanslab.com. e-posta adresine ulaşan talepleriniz ve/veya şikayetleriniz,

5-www.jeanslab.com web sitemizi ziyaretiniz esnasında topladığımız IP (internet protokol) adresleri ve web logları, çerezler (cookies) ve piksel etiketleri ile

6-www.jeanslab.com web sitemizde oluşturduğunuz üyelik kaydı esnasında girdiğiniz veriler,

7-Ticari ilişki kurulması esnasında ve hizmet sözleşmelerinin görüşme ve imza safhalarında sunulan belge ve bilgiler üzerinden kişisel verilerinizi fiziksel ve/veya elektronik ortamda toplamakta ve muhafaza etmektedir.

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen yöntemler aracılığıyla ve:

1-Kanunlarda açıkça öngörülen hallerden olmasına,

2-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olmasına,

3-Firmamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına,

4-Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olmasına,

5-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

6-Temel haklarınıza ve hürriyetlerinize zarar vermemek kaydıyla, Firmamızın meşru menfaati için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olmasına ve

7-Gereken hallerde açık rıza vermenize dayanan hukuka uygun işleme sebepleri çerçevesinde topluyor ve işliyoruz.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

1-İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2-İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3-Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

4-Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

5-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini isteme,

6-Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-İşlenerek münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8-Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan bu haklarınızı, www.jeanslab.com web sitemizde bulunan iletişim formları aracılığıyla elektronik ortamda veya www.jeanslab.com web sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz üzerinden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imza kullanmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri, elektronik veya fiziksel evrak ile başvuru yaparak ilgili talebinizi belirtmek suretiyle Firmamıza ileterek her zaman kullanabilirsiniz. Ulaşan başvurunun sahibi ile kişisel veri sahibinin aynı kişi olduğunu tespit edebilmek amacıyla sizden bilgi talep edebilir, size başvurunuz hakkında soru yöneltebiliriz. Özellikle yasal yükümlülüklerimizden kaynaklanan gerekçelerle başvurunuzu ret etmemiz veya talebinizi daha farklı işleme almamız gerekecekse, bu durumu size öncesinde gerekçesiyle birlikte detaylı olarak açıklarız. Talepleriniz Firmamızca en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

ÖZLENİR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Mersis No                          : 0804003066800016

İletişim Bilgileri

Adres                 : İstiklal Cad. No:77 Beyoğlu

Telefon                : 0212 245 59 60

E-mail                 : jeanslab@ozlenir.com.tr   - info@ozlenir.com.tr -    kvk@ozlenir.com.tr

Kurumsal

İletişim

İletişim Formu

Adres

19 MAYIS MAHALLESİ Dr. İSMET ÖZTÜRK SOKAK
ELİT RESİDENCE NO: 3/62
ŞİŞLİ İSTANBUL
POSTA KODU : 34363

Müşteri Hizmetleri

0212 245 59 60

Pazartesi - Cuma 09:00 - 19:00

E-Bülten

Kampanyalardan haberdar olmak için iletişimde kalın.

2022 © JeansLab

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için https://www.jeanslab.com adresinde yer alan Çerez(Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen 'Kabul Ediyorum' seçeneğini tıklayınız.